GIÁ ĐÓNG KEO CHO SỐ LƯỢNG ÍT

  Số Lượng dưới 10 cuốn : 200.000đ/ lô

  Số Lượng 50 cuốn          : 300.000đ/ lô

  Số Lượng 75 cuốn          : 400.000đ/ lô

Bảng Tính Giá

(Tối thiểu:64, Tối đa:320)
Giá : 500.000VND
Tổng giá ước tính : 500.000VND