ĐÓNG CUỐN với Số Trang 8,12,16,20 Trang có số lượng >2000:

Quý Khách vui lòng quy về 24 trang = ( Số lượng cuốn x Số Trang ) / 24 = Số Lượng cần nhập.


Lưu ý về Định Lượng Giấy

Bìa C150-250gsm ----- Ruột C100-180gsm 

Bảng Tính Giá

(Tối thiểu:5, Tối đa:5000)
Giá : 300.000VND
Tổng giá ước tính : 300.000VND