Lưu ý về Định Lượng Giấy

Bìa C150-250gsm ----- Ruột C100-180gsm 

Bảng Tính Giá

(Tối thiểu:5, Tối đa:5000)
Giá : 300.000VND
Tổng giá ước tính : 300.000VND