Kích cỡ tràn full lề (Kích thước ban đầu)

  • 19.50 X 16.70 inch
Kích cỡ hoàn thiện (Kích thước sau cắt)
  • 19.50 X 16.70 inch
Note:
  • Bản thiết kế hoàn chỉnh nên dùng kích thước tràn lề để có kết quả tốt nhất.
  • Xin hãy chắc chắn về các văn bản nằm trong vùng an toàn
  • Độ phân giải: 300 dpi.
Vui lòng chỉ tải lên hình ảnh Tệp không được có kích thước lớn hơn 50MB.
*