Bản thiết kế tràn lề (bản kích thước ban đầu)

  • 3.75 x 1.25 inch
Bản thiết kế sau cắt (bản kích thước sau cắt)
  • 3.5 x 1.5 inch
Note:
  • Finished artwork should use the full bleed dimensions for best results.
  • Please make sure to keep all text within the safe margin.
  • Resolution: 300 dpi.
Vui lòng chỉ tải lên hình ảnh Tệp không được có kích thước lớn hơn 50MB.
*