1. Đơn giá trên áp dụng cho cho file hoàn chỉnh và thời gian giao hàng tiêu chuẩn.
2. Trường hợp phải canh màu in nhanh theo mẫu cũ, mẫu bài offset, mẫu in proof sẽ cộng thêm 5 đến 10 tờ in để canh màu.
3. File gửi chưa hoàn chỉnh, cần chỉnh sửa, bình file, chia trang, nhân con v.v... thì thêm phụ thu phí.

Bảng Tính Giá

Giá : 15.000VND
Tổng giá ước tính : 15.000VND