Bảng Tính Giá

 CHÚ Ý: Khi in 2 mặt, Quý khách vui lòng +1 tờ cho mỗi loại để bù hao khi canh point.

Giá : 11.000VND
Tổng giá ước tính : 11.000VND