Bản thiết kế tràn lề (bản kích thước ban đầu)

  • 9,4cm x 5,8cm
Bản thiết kế sau cắt (bản kích thước sau cắt)
  • 9cm x 5,4 cm
Ghi chú:
  • Bản thiết kế hoàn chỉnh nên dùng kích thước tràn lề để có kết quả tốt nhất.
  • Xin hãy chắc chắn về các văn bản nằm trong vùng an toàn
  • Độ phân giải: 300 dpi
Vui lòng chỉ tải lên hình ảnh Tệp không được có kích thước lớn hơn 50MB.
*