Lưu ý:

 Nhận Xếp Gia Công đối với các loại như sau:

     giấy bình thường, định lượng 35 đến 209 gsm, không cán màng

  giấy mĩ thuật, định lượng 50 đến 232 gsm, không cán màng

 

 

Bảng Tính Giá

Giá : 300.000VND
Tổng giá ước tính : 300.000VND